Konkurs: Pokaż, jak Twoje włosy bawiły się w Sylwestra

Sty 2, 2015 by

Konkurs: Pokaż, jak Twoje włosy bawiły się w Sylwestra

Ta magiczna i jedyna noc w roku już za nami. Jak się bawiliście? Pokażcie nam, jak spędziliście Sylwestra! Czekamy na Wasze zdjęcia – i te będące relacją z hucznego balu, te z kameralnego Sylwestra spędzonego z przyjaciółmi, jak i te pokazujące, że w domu również można fajnie pożegnać stary rok i hucznie powitać jego następcę 🙂

 

Przed przystąpieniem do udziału w Konkursie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, który znajduje się poniżej:

Regulamin konkursu fotograficznego „Pokaż, jak Twoje włosy bawiły się w Sylwestra”

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Pokaż, jak Twoje włosy bawiły się w Sylwestra”. Przedmiotem Konkursu jest wybór trzech najlepszych zdjęć przedstawiających temat Konkursu.

§ 2

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest BIOKAP zwany dalej („Organizatorem Konkursu”)

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami Zdrowe i bezpieczne farbowanie włosów – BIOKAP (adres URL https://www.facebook.com/biokap)

§ 4

Konkurs trwa od 31.12.2014 do 14.01.2015.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach 31.12.2014 – 14.01.2015 umieszczą pod postem konkursowym zdjęcie obrazujące temat Konkursu („Pokaż, jak Twoje włosy bawiły się w Sylwestra”).

§ 6

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również „Moderatorami”).

2. Ostateczny wybór najlepszego zdjęcia zostanie dokonany przez jury składające się z 2 pracowników działu marketingu firmy Lab Pharma Agnieszka Lewandowska.

§ 9

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

-mieć status fana na stronie profilu: Zdrowe i bezpieczne farbowanie włosów – Biokap, dostępnego w serwisie Facebook. com pod adresem https://www.facebook.com/biokap

-zapoznać się z Regulaminem Konkursu

-umieścić zdjęcie („pracę konkursową”) pod postem konkursowym

2. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest zaprezentowanie za pomocą fotografii tematu Konkursu.

3. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone do Konkursu zdjęcie jest jego własnością i zostało wykonane przez niego samego oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 15.01.2014 około godziny 10:00.

5. Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowanie w formie notatki na stronie http://zdrowefarbowanie.pl/

IV. NAGRODY

§ 10

W Konkursie przewidziano trzy nagrody – farby z serii Biokap Delicato.

§ 11

Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania Nagród nabywa autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych, na następujących wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:

  • prawa do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych nośnikach,
  • wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity,
  • prawa do powielania utworu (wykonania) w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii;
  • prawa do publicznej prezentacji Utworu całościowego lub częściowego,
  • prawa do przerabiania i przetwarzania Utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich,
  • prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub wyimkowania, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami;
  • prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego);
  • publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12

1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do Konkursu zdjęć i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w ust.1.

2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.

4. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.

5. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Życzymy powodzenia i…czekamy na Wasze zdjęcia! Nagrody czekają!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/labpharma/public_html/zdrowefarbowanie/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

15 + 11 =